Vuoden vaihteessa teettämäämme eläinten hyvinvointikyselyyn tuli lukuisia vastauksia kaikkialta Suomesta. Halusimme kyselyssämme selvittää, miten kotimaiset tilat aikovat panostaa eläintensä hyvinvointiin vuonna 2023 – vai pysyvätkö asiat kenties ennallaan.

Vastauskanta oli monipuolinen ja vastauksia saatiin eritoten nauta-, mutta myös sikatiloilta. Vastanneista yli 20 % kertoi panostavansa alkavana vuonna eläinten laidunnus- ja ulkoiluratkaisuihin.

”Lehmien rotaatiolaidunnusta tullaan parantamaan. Lisäämme lohkoja ja päivittäin vaihdetaan uuteen lohkoon. Kulkureittien muutokseen oven jälkeen kokeillaan kujaa joka vie eri lohkoihin. Parempi laidun – parempi mieli lehmille laitumella. Eläinten hyvinvointi lähtee kesälaidunnuksesta Lely -laidunporttia hyödyntäen. Laidun kuuluu lehmille!”

Osa tilallisista pohti myös kauttaaltaan uusia käytäntöjä etenkin emojen laidunalan, sekä umpilehmien laidunnusmahdollisuuksien kehittämisen osalta. Vastauksissa esille nousivat kaiken kaikkiaan erityisesti pohdinnat niin laiduntilan, kuin myös laidunajan lisäämisestä. Osa vastanneista kertoi panostavansa myös lehmien talviulkoiluun. Myös possujen ulkoiluaitauksen kokoon aiotaan kesän myötä tehdä parannuksia.

 

Ilmanvaihto- ja viilennysratkaisut tuovat helpotusta ja mielenrauhaa hellepäiville

Noin 15 % vastanneista aikoo tulevana vuonna kehittää navetan ilmanvaihto- ja viilennysratkaisuja varmistaakseen eläinten hyvinvoinnin myös kuumina kesäpäivinä ja ehkäistäkseen eläinten kokemaa hellestressiä.

”Kesän helteisiä päiviä varten on suunnitteilla hankkia ja asentaa navettaan viilennyspuhaltimia parsirivien yläpuolelle. Lehmät menevät näin mielellään maksamaan parsiin. Tämä vähentää lehmän kokemaa hellestressiä. Liikkuva ilma pitää myös parret kuivempana ja vähentää näin lehmien riskiä sairastua utaretulehdukseen.”

Siinä, missä esille nousivat eritoten viilennyspuhaltimien hankinta tai lisääminen, vastauksissa kerrottiin myös muista kehitysprojekteista, kuten ikkunoiden korvaamisesta säädettävillä kennolevyillä.

 

Ravinnon laatu korostuu, kun tavoitteena on hyvinvoiva ja tuottava eläin

Myös ruokinnan optimointi ja oivallukset ruokinnan osalta nousivat vastauksissa esille. Kaiken kaikkiaan eri osa-alueiden vastauksista voi hyvin päätellä, että tilallisen elämä on ikuista havainnointia ja oppimista, pilkettä silmäkulmassa unohtamatta.

”Panostamme mahdollisimman hyvään ja tasalaatuiseen rehuun. Nuoriso kesällä pihalle – tänä vuonna toivottavasti valvotusti ja luvalla…”

Etenkin vasikoiden ruokinta nousi kirjavien vastauksien joukosta selkeästi yhdeksi pääteemaksi. Vastanneiden joukossa on sekä niitä, jotka ovat ottaneet tai aikovat ottaa ruokinnan tueksi vasikan juottoautomaatin tai ternimaidon pakastus-/sulatusjärjestelmän, mutta myös niitä, jotka kertovat vasikoiden varttuvan imettäjälehmien kanssa vapaalla maidolla ja ikätasonsa mukaan appeella, heinällä ja vasikkarehulla sekä vedellä.

 

Kalusteet ja lisätilan tarve – kehityskohteita laidasta laitaan

Miltei 35 % vastanneista aikoi vuonna 2023 panostaa eläinten olosuhteisiin esimerkiksi kalusteiden ja makuuolosuhteiden osalta. Vastauksissa vilisivät maininnat ritilämatoista, kumimatoista, kestokuivikkeista sekä karjaharjoista, joita moni aikoi lisätä tai uusia.

Myös uudet tilaratkaisut, kuten navetan rakennuttaminen nuorkarjalle ja umpilehmille, vasikoille tai poikiville lehmille tuli vastauksissa edustetuksi. Kyse on paitsi eläinten, myös työntekijöiden hyvinvoinnista.

”Tarkoituksena on hankkia karjaharjoja ja parren etueste, jotta lehmät makoilisivat taaempana parressa – lähinnä työtä tekevien hyvinvointia ajatellen, mutta siten myös lehmien eduksi.”

Eläinten elintilojen käytännöllisyys ja se, että erilaisia ratkaisuja osataan myös hyödyntää, edesauttaa niin eläinten, kuin työntekijöidenkin hyvinvointia.

”Aion panostaa eläinten hyvinvointiin kehittämällä nautojen puitteita niiden elintiloissa sekä seuraamalla tarkasti niiden terveydentilaa. Kouluttautumalla itse lisää, nyt ja jatkossa, saan nykyaikaista tietoa eläinten terveyden tukemiseksi.”

 

Eläinten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin panostaminen kannattaa

Eläinten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin panostaminen sekä eläinten tarkkailu on avainasemassa myös riskien ennakoinnissa.

”Aion panostaa eläinten hyvinvointiin pyrkimällä ennakoimaan tilanteita ja sairastapauksia. Se tapahtuu panostamalla parsien ja karsinoiden kuntoon sekä kuivitukseen, sorkkahoitoon, laadukkaaseen rehuun ja maitoon. Niin, että eläinten olosuhteet ovat niille hyvät; sellaiset, joissa ne voivat käyttäytyä mahdollisimman luontaisesti tilamme tarjoamissa puitteissa.”

Pienet ja arkiseltakin tuntuvat yksityiskohdat luovat kokonaisuuden, joka on oleellinen eläinten hyvinvoinnista – ja sitä kautta myös tilan menestyksestä puhuttaessa. Esille tulleissa vastauksissa mainitaan mm. sorkkaterveyteen perehtyminen sekä huolellinen karjanhoitotyö.

”Vuonna 2023 pyrimme entistä enemmän vähentämään utaretulehduksen syntymistä, tässä onnistumme pitämällä makuupaikat entistä kuivempina ja puhtaampina, pitämällä lehmien juomakupit entistä puhtaampina ja pesemällä ja desinfioimalla robotit vähintään kahdesti päivässä.”

Toisinaan ratkaisuna voi olla entistä huolellisempi priorisointi.

”Kiinnitämme huomion eläinainekseen. Vähennetään lehmien määrää, jotta jäljelle jäävät voivat lypsää täydellä kapasiteetilla – ja robotilla riittää tilaa. Samoin pidämme vain parhaat hiehot ja lehmävasikat, jotta tila riittää hyvään kasvuun ja tulevaan hyvään tuotokseen.”

 

Tärkeimpänä pääomana eläinten hoitajien hyvinvointi

Jotta eläinten hyvinvoinnista kyetään pitämään hyvää huolta, on ensisijaisen tärkeää panostaa eläinten hoitajien hyvinvointiin esimerkiksi työoloja kehittämällä.

”Yritämme löytää maitotilallemme uutta henkilöä, joka sopisi tiimiimme ja hänellä olisi halua ja taitoa ja mielenkiintoa toimia ja tehdä töitä maitotilallamme ja tuoda oma panoksensa karjamme hyväksi. Uusi työntekijä toisi karjalle lisää hyvinvointia ja helpottaisi samalla maitotilan väen työkuormaa – ja vapauttaisi tilanväkeä välillä vapaammalle. Virkistynyt tilanväki jaksaa paremmin hoitaa karjaa ja tehdä töitä maitotilan ja karjan eteen.”

Se, että eläimistä huolehtii hyvin palautunut ja jaksava sekä valpas hoitaja, mahdollistaa arjen lomassa tehdyt tarkkasilmäisimmätkin havainnot ja kyvyn innovoida yhä parempia toimintamenetelmiä ja -ratkaisuja.